ĐIỀU HÒA ĐẶT SÀN TỦ ĐỨNG

Tủ đứng Trane 4HP 36,000BTU
Tủ đứng Trane 5HP 48,000BTU
Tủ đúng Trane 100.000 BTU
Tủ đứng Trane 4HP 120,000BTU